สถิติผู้เยี่ยมชม

018993
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
31
167
18635
694
1420
18993

Your IP: 54.92.163.188
2018-07-20 04:24

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ส่วนบริหารสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน กำกับ ดูแล การจัดวางระบบบริหารสินทรัพย์ของกรมประเภทครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ด้วยระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
2) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การกำหนดหลักเกณฑ์กรอบครุภัณฑ์ การกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (Specification) การกำหนดราคามาตรฐานพัสดุ การกำหนดประเภทพัสดุ และการกำหนดชื่อเรียกของพัสดุ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานแนวเดียวกัน
4) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล วางแผน ดำเนินการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
6) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม กำกับดูแล วางแผนติดตามและประเมินผล การซ่อมบำรุง การใช้งาน และประเมินความคุ้มค่าของสินทรัพย์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
7) ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กำกับ ดูแล การขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น “งานก่อสร้างชลประทาน” การจัดทำบัตรทะเบียนชั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมชลประทานกำหนด
8) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงาน การขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น “งานก่อสร้างชลประทาน” เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด